RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Chiroplastica BC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 54-117 przy ul. Królewiecka 161/17, 54-117 (dalej „My”, „Chiroplastica BC Sp. z o.o.” albo „Spółka”) pod adresem www.chiroplasticabc.pl (zwana dalej Chiroplastica)

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Chiroplastica Patrycja Elsaftawy, ul. Królewiecka 161/17, 50-457 Wrocław.

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji wizyty, a także później, w związku z kolejnymi wizytami w naszym centrum, podczas których wypełniłaś/eś kartę informacyjną lub/i zgodę na zabieg.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CHIROPLASTICA BC SP. Z O.O.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług z zakresu medycyny, zdrowia i urody, na podstawie karty i/lub zgody wypełnionej przez Ciebie, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi z zakresu medycyny, zdrowia i urody, w tym wykonywania zabiegów, udzielania porad medycznych oraz konsultacji z zakresu dermatologii, ortopedii, chirurgii i angiologii, a także dokonywania transakcji za usługi i towary sprzedane w Centrum Chiroplastica lub Chiroplastica BC;

 • zakładania i zarządzania dokumentacją medycznej i przechowywaniem jej w naszym archiwum oraz zakładania i zarządzania Twoim kontem Pacjenta na serwerze www.chiroplastica.pl;

 • realizacji umów zawartych w ramach współpracy z partnerami Chiroplastica lub Chiroplastica BC z zakresu turystyki medycznej i Towarzystw ubezpieczeniowych w przypadku pacjentów skierowanych do nas przez tychże partnerów,

 • obsługi reklamacji na Chiroplastica lub Chiroplastica BC w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

DODATKOWO, PRZEPISY PRAWA WYMAGAJĄ OD NAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH DLA CELÓW PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Chiroplastica i Chiroplastica BC, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Chiroplastica lub Chiroplastica BC, lub usług bądź towarów osób trzecich (np. promocje na kremy, itp.);

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną (np. korepsondencja mailowa), w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Chiroplastica lub Chiroplastica BC oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych;

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności na adres kontaktowy recepcji naszego centrum: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenie niezbędnych analiz statystycznych (np. wymaganych przez GUS);

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

JEŚLI SIĘ NA TO ZGODZISZ, PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W CELU:

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • Imię i nazwisko

 • Pesel

 • data urodzenia

 • nr telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Tobie usług z zakresu medycyny, zdrowia i urody. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC SPÓŁKI W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 • personelowi naszej placówki, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń z zakresu medycyny, zdrowia i urody,

 • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.

 • Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 20 lat od dnia ostatniej wizyty w naszym centrum Chiroplastica lub Chiroplastica BC.

DANE DLA CELOW MARKETINGOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres kontynuowania zabiegów i wizyt w naszym centrum, lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Chiroplastica BC Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Nie przekazujemy twoich danych do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak gdyby miało to nastąpić (np. w przypadku pacjentów spoza Europy), Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Do góry